Sveriges Television

Eurovision Song Contest-telefonröstning

Uppdaterad

Nedan hittar du information om personuppgiftsbehandling vid Eurovision Song Contest-telefonröstning. European Broadcasting Union är organisatör av Eurovision Song Contest. Digame mobile GmbH genomför telefonröstningen och lämnar endast anonymiserat röstresultat till European Broadcasting Union. Detta innebär att Digame är personuppgiftsansvarig för behandlingen. SVT har blivit ombedd Digame att lämna denna information till dig.

Eurovision Song Contest-telefonröstning

Information om behandling av uppgifter

I det följande beskrivs hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har enligt dataskyddsregleringen när ni telefonröstar i Eurovision Song Contest.

Vem är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och vem kan jag kontakta?

Personuppgiftsansvarig är:

digame mobile GmbH

Schanzenstrasse 38

D-51063 Köln

Tyskland

Ni kan kontakta vår Dataskyddsombud på följande epost:

privacy@digame.de

Vilka uppgifter kommer vi att behandla och varifrån inhämtar vi dem?

Vi kommer att behandla bara de personuppgifter som vi får när du använder det fasta eller mobila telefoninätet för att rösta antingen via telefon eller via SMS.

Vi samlar då endast in följande sorter av uppgifter från dig:

  • Ditt mobilnummer (MSISDN - Mobile Station Integrated Services Digital Network Number)
  • Datum och tid för din telefonröstning
  • Namnet på telefonioperatör
  • Abonnemangstyp (kontantkort eller avtal om abonnemang).

För vilka ändamål behandlar vi uppgifter och med vilken rättslig grund?

Vi behandlar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den nationella tyska dataskyddslagen (BDSG). Vi använder intresseavvägning som rättslig grund enligt GDPR artikel 6 1 f.

Till vilka lämnar vi uppgifter?

Inom bolaget kommer dina uppgifter att vara tillgängliga till de avdelningar som behöver uppgifterna för att kunna fullfölja våra avtal eller rättsliga skyldigheter. Vi kan även komma att lämna uppgifter till våra leverantörer och samarbetspartners som ska behandla uppgifterna för samma ändamål, förutsatt att de tar ansvar för att upprätthålla främst konfidentialitet och integritet. Sådana mottagare kan, till exempel, vara leverantörer av IT- eller telefonitjänster.

Vi kommer inte att överföra personuppgifter till andra mottagare utanför vårt bolag. Organisatören av Eurovision Song Contest telefonröstning är Europeiska Broadcasting Unionen, Ancienne Route 17 A, CH-1218 Grand-Saconnex (Geneva), Switzerland. Enligt dataskyddslagstiftningen – GDPR artikel 4 (7) är vi dock personuppgiftsansvariga vad gäller telefonröstningen, på grund av att vi lämnar endast anonymiserat resultat av telefonröstningen till European Broadcasting Union.

Överför vi uppgifter till tredje land eller internationella organisationer?

Det sker ingen överföring av personuppgifter till tredje land (dvs utanför EU/EES).

Hur länge sparar vi uppgifter?

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge det behövs för att fullfölja våra avtal och rättsliga förpliktelser.

När personuppgifterna inte längre behövs för att fullfölja avtal eller rättsliga förpliktelser kommer de att raderas, utom i de fall då vidarebehandling – för en bestämd tid – krävs för fullgörande av lagringskrav som följer av handelsrättslig eller skatterättslig lagstiftning d.v.s. den följande tyska lagstiftningen:

  • Handelsbalken (HGB), Skattelagen (AO) och Penningtvättslagen (GwG). Dessa lagar anger generella lagringstider för arkivering och dokumentationsändamål på mellan två till tio år.

Vilka rättigheter har jag?

Varje telefonröstare har följande rättigheter: rätt att få information enligt artikel 15 GDPR; rätt till rättelse enligt artikel 16 GDPR; rätt till radering enligt artikel 17 GDPR; rätt till begränsad behandling enligt artikel 18 GDPR, rätt att invända mot behandling enligt artikel 21 GDPR och rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR.

Utöver detta har registrerad en rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet, artikel 77 GDPR.

Om du lämnat samtycke till behandling av personuppgifter får när som helst återkalla det. Noter att återkallelse av samtycke gäller framtida behandlingar, inte redan utförda behandlingar.

Måste jag lämna uppgifter?

Om du vill delta i telefonröstningen måste lämna ovanstående personuppgifter.

Förekommer några automatiserade beslut?

Av princip använder vi inte automatiskt beslutsfattande (som definierat i artikel 22 GDPR) när vi ingår, utför eller avslutar ett kontraktsförhållande. Vi använder inte heller profilering.

Har jag rätt att invända?

Information om din rätt att invända enligt artikel 21 GDPR

Rätt att invända mot viss behandling

Du kan när som helst invända mot viss behandling i de fall vi använder intresseavvägning som rättslig grund (artikel 6 1 f GDPR) med hänvisning till de omständigheter som gäller i ditt specifika fall.

Om du invänder kommer vi inte längre att kunna behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller för att kunna fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Mottagare av en invändning

En sådan invändning ska sändas till nedanstående adress. Vänligen ange då rubriken “Objection” och uppge ditt namn, din adress och ditt födelsedatum.

digame mobile GmbH

Schanzenstrasse 38

D-51063 Köln

Tyskland

Tel.: +49 221 59 68 88 80

privacy@digame.de

Guide taggad med: Eurovision Song Contest