Sveriges Television

Gudstjänster

Uppdaterad


Foto: SVT

Varje söndag under året sänder SVT en gudstjänst från någon av landets alla kyrkor. Vi vill återge både den geografiska och ekumeniska bredden i landets kyrkoliv.

Varför sänder SVT gudstjänster?

Gudstjänster och andra religiösa möten har en mycket stark tradition i Sverige och är en del av vår kulturhistoria och nutid. SVT:s uppdrag är att göra tv för alla och om alla, och tron är fortfarande viktig del av vardagen för många av våra tittare.

Vi sänder gudstjänster och helgmålsringningar utifrån uppdraget i sändningstillståndet att brett skildra och spegla samhälls- och kulturliv i vårt land. På samma sätt bevakar vi frågor inom andra samhällsområden som näringsliv, ekonomi, kultur och sport. 

En av SVT:s huvudsakliga målsättningar är att verka för mångfald och en ökad integrering av olika kulturer och religioner i det svenska samhället.

Gudstjänsterna som SVT sänder vill bidra till denna process och är tänkta att vara en återspegling av gudstjänster som ett av flera uttryck i det offentliga rummet.

Alla SVT:s program är religiöst och politiskt obundna, vilket innebär att SVT inte har några stående avtal eller åtaganden med några religiösa samfund. Vi vill spegla och skildra det religiösa liv som finns i Sverige idag, i all sin bredd. Under ett spelår skildrar vi gudstjänstlivet i Sverige ur ett såväl geografiskt som ekumeniskt perspektiv.  

Vad sänder ni från andra trosamfund?

Vi brukar sända från två muslimska högtider varje år, och från en judisk. 

På ett år sänder vi ca 60 kristna gudstjänster. Av dessa är majoriteten från svenska kyrkan, men det sänds även gudstjänster från katolska kyrkan, pingstkyrkan, ekumenia-kyrkan och frälsningsarmén samt ortodoxa kyrkor.

Vem bestämmer vilka gudstjänster som ska sändas?

Det gör SVT utifrån en redaktionell bedömning av fördelningen mellan de olika samfunden och församlingarnas geografiska läge. Gudstjänstprorammen vill återspegla musik och förkunnelse med en viss verkshöjd. De i SVT medverkande samfunden återfinns ofta i den svenska kristenhetens mittfåra.

Bestämmer SVT över gudstjänstens innehåll?

Vi styr inte över innehållet i gudstjänsterna, utan återsänder verkliga församlingars gudstjänster i sin helhet. 

Sänder ni gudstjänsterna live?

Nej, de flesta gudstjänsterna är bandade. Vi bandar fyra gudstjänster från en och samma plats under ett veckoslut. Dessa sänds sedan under en månad i följd, cirka 2 till 3 månader efter att de bandats.

Innehållet får inte strida mot våra publicistiska regler. Eftersom de flesta gudstjänsterna spelas in i förväg, så har vi en god publicistisk överblick över vad som sägs i våra program. Även vid direktsändningar gör vi en redaktionell bedömning och ett förhandsarbete av innehållet gentemot våra publicistiska riktlinjer.

Sverige blir allt mer sekulariserat och religionen minskar i betydelser. Är det inte dags att sluta sända gudstjänster?

Den organiserade religiositeten minskar, det stämmer. Men det är fortfarande många människor som söker sig till gudstjänster. Dessutom är många människor engagerade i trosfrågor, även om de inte är aktiva i en församling. I det svenska samhället finns en stark tradition runt gudstjänster.  

Guide taggad med: Kultur Livsstil Program Religion