Sveriges Television

Hur ser SVT:s miljöpolicy ut?

Uppdaterad


Foto: Lars-Gunnar Bengtsson / SVT

SVT:s vision är att få ner miljöbelastningen i våra produktioner och inköp till ett minimum!

Det är svårt att bortse från vissa förutsättningar som finns när man producerar tv. Ofta ingår resor eller energikrävande teknik som ett naturligt inslag. Men det är viktigt att både interna och externa producenter tar miljöhänsyn i planeringen av programproduktion.

Hur ser SVT:s miljöpolicy ser ut?

Ur vår miljöpolicy: SVT ska ta ett aktivt ansvar för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Det innebär att vi strävar efter att minimera vår miljöbelastning i den egna produktionen, genom våra inköp samt i programverksamheten.

Fokus för SVT:s miljöarbete ska vara där vår påverkan är som störst. Vi ska prioritera arbetet med att minska vår klimatpåverkan och miljöpåverkan från avfall och inköp av varor och tjänster.

SVT strävar efter att mäta och följa upp vår miljöpåverkan. Miljöarbetat är integrerat i hela verksamheten och uppfyllandet av policyn granskas kontinuerligt.

Vi kommer att fortlöpande höja ambitionen i miljöarbetet. Genom att fastställa mål och handlingsprogram för miljöarbetet ska vi fullfölja vår policy och redovisa resultatet i en årlig miljöredovisning.

Vad har SVT för miljökrav vid inköp och upphandlingar?

Miljökraven vid SVT:s inköp/upphandlingar har blivit fler, som vid upphandlingar av fordon, taxi, hyrbilar och hotell till exempel. Resor har en stor miljöpåverkan och SVT:s resepolicy rekommenderar att resor under 50 mil görs med tåg eller miljöfordon.

Miljökompenserar SVT?

SVT har valt att i princip inte klimatkompensera tv-produktionen. Men det kan finnas undantag som i så fall beslutas i SVT:s programledning.

Relaterat

SVT:s hållbarhetsredovisningar

Miljö på SVT Play

Guide taggad med: Företaget SVT SVT